Testament Online

Testament Online

Testament Online

  • Client: John Smith
  • Start: July 20, 2018
  • Category: Business
  • Building Area: October 12, 2018

Què es necessita per fer-ho?

El testament obert notarial és gairebé l’únic testament que es fa avui en dia per les seves enormes avantatges enfront dels altres tipus. Es tracta de fer constar l’última voluntat, en escriptura pública davant notari, podent beneficiar-se el testador de l’assessorament i consell dels serveis jurídics de La Previsió, demanant cita als telèfons: 93 783 18 29/ 900 373 952 per tenir la seguretat que les clàusules del testament estaran dins de la legalitat.

Si el vol fer per la web, ompli el següent formulari i ens posarem en contacte amb vostè per preparar el document. Nosaltres demanarem hora al notari per formalitzar el document. Vostè només haurà d’acudir a la cita amb el notari, a la que l’acompanyarem, per haver resolt totalment el tràmit. La intervenció del notari, com a expert que redacta el testament, garanteix que es compleixen totes les formalitats legals. A més, el notari s’encarrega de la conservació del testament (ja que l’original queda en el seu poder i el que es lliura al testador és només una còpia, mantenint-se durant la vida d’aquest la més absoluta garantia de secret i confidencialitat pel que fa a l’existència del testament i quant al seu contingut.

És molt senzill. En el testament no és obligatori dir en quins béns es concreta la part de cada un dels hereus. El més freqüent, si es tenen fills, és que se’ls nom hereus per parts iguals, sense fer cap menció dels béns, sinó aplicant un percentatge igual per a tots ells. Serà després de morir el testador quan els nomenats en el testament hagin de fer un inventari dels béns i deutes que aquell tenia, i procedir al seu repartiment.

 

El testament més freqüent: “De l’un per l’altre, i després per als fills”

Aquest testament dona la seguretat que mentre visqui qualsevol dels dos cònjuges, aquest tindrà tots els drets sobre el patrimoni del difunt. Habitualment, quan els dos faltin, passarà als fills per parts iguals. Se sol denominar en el llenguatge comú ‘de l’un per l’altre i a falta dels dos per als fills “, i veritablement és una expressió que s’ajusta perfectament al seu contingut. És tan senzill que no és estrany que sigui el model més utilitzat pels matrimonis que van al notari a atorgar testament. Cada un dels cònjuges ha d’atorgar aquest testament per separat: són documents individuals.

El cas més típic és el d’un matrimoni amb fills que va a fer testament. La idea que solen tenir és que el vidu o vídua quedi amb els majors drets possibles, i en particular que pugui seguir gaudint de la casa o dels béns mentre visqui, i que després passi als seus fills per parts iguals.

 

Què passa si no es fa testament?

El primer problema que es planteja si algú mor sense haver fet testament és què passa amb la seva herència. Si no s’ha fet testament, cal formalitzar el que s’anomena una “declaració d’hereus ‘, que és un document públic que defineix qui són els parents amb dret a l’herència segons unes regles.

Així, si hereten els descendents, ascendents o el cònjuge, la declaració d’hereus es fa davant el notari del lloc on tingués el mort el seu últim domicili.

Caldrà portar per a això una sèrie de documents (DNI del mort; certificació de defunció; certificat del Registre d’Actes d’Última Voluntat; Llibre de Família, almenys) i 2 testimonis, en principi, que coneguin a la família del mort. Si són parents, no poden tenir interès directe en la declaració.

Despeses d’aquests tràmits: en el millor dels casos (declaració d’hereus davant de notari i successió sense complicacions) les despeses són més de 3 vegades el que costa fer testament. Com veus, convé atorgar testament. D’aquesta manera aconseguiràs que els teus béns passin a qui vols i facilitaràs molt les coses als teus hereus el dia de demà.

 

Assessora’t!

 

  Rambla d’Egara, 271. 08224 Terrassa
  Teléfono 93 736 06 13 (horario de oficina)

  Rambleta del Pare Alegre, 2. 08224 Terrassa
  Teléfono: 900 373 952, 24 horas los 365 dias del año

Omple el següent formulari i ens posarem en contacte amb tu perquè només hagis d’anar a firmar al notari.