Política de Privacitat

Política de Privacitat

 

La nostra política de privacitat respecte a les dades personals està presidida pel compliment de la legalitat. Si us plau, llegeixi detingudament la següent informació.

El Responsable del tractament es la Previsió Terrassenca, Mutualitat de Previsió Social a prima fixa (“La Previsió”). Les dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades són: dpd@laprevisió.cat

Tractem dades sobre les persones (nom i cognoms, dades de contacte, edat, familiars, dades bancàries, etc.) i dades patrimonials, professionals i de salut rellevants per a la contractació dels nostres productes d’assegurances i plans de pensions. En els casos de contractació directa dels nostres productes, les dades són proporcionades per l’interessat, i en els casos de mediació les dades son proporcionades pels mediadors.

Quan tractem dades personals, ho fer per alguna o vàries de les següents finalitats:

  1. Tramitar la sol·licitud per contractar o renovar algun dels nostres productes, incloent l’elaboració de perfils per a la tarificació de riscos, coneixement del client, intercanvi d’informació amb mediadors i col·laboradors, contractació d’assegurances, coassegurances, reassegurances, i plans de pensions.
  2. Proporcionar els serveis contractats, incloent la gestió dels productes, el peritatge de danys i liquidació de sinistres, cessió de les dades a proveïdors per proporcionar els serveis a l’assegurat segons les cobertures contractades, gestió de queixes i reclamacions i l’externalització de serveis relacionats amb l’activitat asseguradora.
  3. Compliment de qualsevol obligació legal de subministrament d’informació a l’administració (prevenció del frau, blanqueig de capitals, etc.).
  4. Intercanvi d’informació intragrup per al compliment de les obligacions de supervisió, registre de contractes, sinistres, provisions tècniques i inversions, gestió centralitzada de recursos informàtics, finalitat estadística i accions comercials.
  5. Accions comercials amb clients o clients potencials.

Si hem de tractar les seves dades personals per a un propòsit no esmentat aquí, li informarem per endavant.

La legitimació per a tractar les seves dades anirà en funció del context en el qual les hem rebut.

  1. Per a tractaments relacionats amb la formalització, execució i renovació del contracte, la base legal serà la de permetre contractar i donar compliment al mateix.
  2. Per a tractaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat empresarial i asseguradora, la base legal serà el nostre interès legítim i el compliment de les nostres obligacions legals.
  3. Per a tractaments relacionats amb activitats comercials i de publicitat, la base legal serà el nostre interès legítim o el lliure consentiment de l‘interessat.

Conservarem les dades durant el termini legalment exigible segons la normativa aplicable en cada cas. Quan no existeixi termini legal específic, conservarem les dades durant el temps que li haguem indicat en el moment de recollir-les i si no hem indicat cap termini, guardarem les dades mentre siguin d’utilitat o fins que vostè retiri el seu consentiment o ens demani la seva supressió. En el cas de dades per a processos de selecció de personal les guardarem un màxim de 2 anys.

Podem comunicar dades personals a altres destinataris sempre que sigui necessari per al compliment de les nostres obligacions contractuals o legals. Tanmateix, podem comunicar dades a empreses del grup en el context de la seva gestió administrativa, compliment normatiu i gestió comercial. En qualsevol cas, no es contempla la transferència de dades fora de l’Espai Econòmic Europeu excepte en el cas de reassegurança.

Vostè té dret a accedir a les seves dades personals, a demanar la seva rectificació o supressió, sol·licitar la seva portabilitat a altres companyies del sector, limitar o oposar-se al seu tractament, o a retirar el consentiment prestat per al mateix. També té dret a demanar la revisió de qualsevol decisió presa de forma automatitzada. Pot exercir els seus drets:

  • Per correu postal, a la direcció: Rambla de Francesc Macià, 16B, 08226 Terrassa (Barcelona).
  • Per correu electrònic, a la direcció: dpd@laprevisio.cat

Per això haurà de proporcionar la informació necessària per a la seva correcta identificació així com per a que sigui possible donar resposta a la seva sol·licitud.

Igualment té dret a reclamar davant la Agencia Española de Protección de Datos ( www.agpd.es) si creu que ha vist vulnerat algun dels drets enumerat.