L’Assemblea de la Previsió aprova els comptes auditats de 2018

L’Assemblea de la Previsió aprova els comptes auditats de 2018

L’Assemblea de la Previsió aprova els comptes auditats de 2018

L’Assemblea General Ordinària de la Previsió va aprovar per unanimitat els comptes anuals, auditats per una empresa externa, de l’exercici 2018; la memòria balanç; el compte de Pèrdues i Guanys; i l’informe de gestió, a la sessió que es va celebrar el 13 de juny. Tots els punt de l’ordre del dia, que incloïen la lectura de l’acta de l’assemblea anterior, l’informe del President, així com l’informe anual de la Comissió de Control van rebre el vistiplau dels mutualistes compromissaris que van assistir a l’Assemblea. Així mateix, també es va aprovar el pressupost de l’entitat per a 2019.

L’Assemblea General Ordinària es va celebrar a la seu de La Rambla, serveis funeraris, en segona convocatòria. A l’Assemblea poden assistir els cent mutualistes compromissaris, escollits per sorteig davant de notari, en representació de tots els mutualistes que integren l’entitat.