La importància de fer el Testament

La importància de fer el Testament

La importància de fer el Testament

El primer que hem de tenir clar per donar al testament la importància que es mereix, és la seva definició: el testament és la declaració per la qual una persona disposa el destí dels seus béns a favor d’un o més hereus i pot establir també llegats i altres disposicions per després de la seva mort.
És a dir, el testament és la planificació en vida del que volem que es faci amb els nostres béns un cop no hi siguem; a qui i de quina manera desitgem que els nostres béns es reparteixin a la defunció.
L’avantatge més evident de tenir fet el testament és que som nosaltres qui decidim, sinó ho farà la llei per nosaltres. Quan una persona mor sense haver atorgat testament, la primera pregunta que sorgeix és: I ara, qui hereta?

Doncs bé la llei ens ho posa fàcil, les persones que heretaran si una persona mor sense testament seran els seus fills (si en té), el cònjuge o la parella de fet (si en té), els ascendents (si en té), germans, fills de germans o familiars de fins a quart grau (si en té); i per últim i si la persona que mor sense testament no té família, qui hereta és la Generalitat de Catalunya.
Sembla increïble que això pugui passar, però és més habitual del que ens pensem.
Si hi hagués un testament que designés un o més d’un hereus concrets, aquest ordre de successió no operaria, doncs preval la voluntat del testador.
La manera més habitual i més recomanable, però no la única, és la del testament obert, que s’ha de fer davant de notari. Es tracta d’un testament on el notari recull la nostra voluntat de fer testament i les clàusules del mateix.
Aquest testament serà plasmat per escrit per part del Notari, i ens el llegirà i custodiarà l’original als seus arxius. Per tant, aquest tipus de testament és el més comú ja que és el més segur, donat que encara que es perdés, sempre
podríem recuperar l’original a la notaria on s’hagués fet. Si aquesta ja no existís per jubilació o defunció del Notari, el testament passarà a un altre Notari que seguirà custodiant el testament.
A vegades hi ha la creença que, per fer aquest tipus de testament és necessària la presència de dos testimonis, però això no és així des de fa uns
anys. Actualment, l’únic que necessitem per fer el testament serà el DNI, tenir més de catorze anys i gaudir de plena capacitat.
A banda del testament obert, que és el que s’utilitza el 99% de les vegades, existeixen altres dos tipus de testament, que són: el testament tancat i el testament hològraf.
El Testament hològraf és aquell manuscrit pel testador, que només poden fer les persones majors d’edat i a totes les pàgines del testament ha de constar la firma del testador, el lloc, el dia i l’hora en que es realitza. Aquest tipus de testament pot semblar atractiu, doncs és gratuït, però a la llarga és un testament que pot portar molts problemes, ja que al final serà un jutge qui decreti la validesa del testament basant-se en proves pericials, que tenen un cost elevat. A més, aquest document només tindrà validesa durant un termini de 4 anys des de la defunció, per tant, si els interessats no el trobessin dins d’aquest termini, ja no seria vàlid, cosa que és molt probable que passi, dons no queda inscrit a cap registre oficial com el Testament Obert.
El Testament Tancat és semblant al testament hològraf però no cal que estigui escrit a mà. L’altra diferència amb l’anterior és, que el testador introduirà el document en un sobre i el portarà a un Notari perquè aquest el custodiï i validi que almenys la persona que li entrega, gaudeix de plenes facultats.
Aquest tipus de testament pot portar els mateixos problemes de validesa que l’anterior, així que tampoc és recomanable.
Quan una persona mor havent realitzat un testament tancat, la persona interessada podrà anar al notari i sol·licitar allò que hem vist tantes vegades a les pel·lícules: que obri el testament. En aquest cas el notari obrirà el testament davant els interessats i el llegirà davant d’aquests i de dos testimonis.
Com a conclusió, i sento repetir-me, val més acudir al Notari i signar un
testament obert, i així garantir que en un moment donat es dugui a terme la nostra voluntat.
Afegir que el més important a banda de fer el testament, és fer-lo bé, i per això cal estar ben assessorat per bons professionals.

Laia Gómez Garcia
Advocada de La Previsió i La Rambla Serveis Funeraris
laia.gomez@laramblaserveisfuneraris.com