El 13 de juny, Assemblea General de la Previsió

El 13 de juny, Assemblea General de la Previsió

El 13 de juny, Assemblea General de la Previsió

El pròxim dia 13 de juny de 2019, a les 7 de la tarda (6,30 en primera convocatòria) se celebrarà l’Assemblea General de la Previsió Terrassenca, Mutualitat de Previsió Social a Prima Fixa. Un acte al que estan convocats, de forma exclusiva, els cent mutualistes compromissaris escollits per sorteig davant de notari,  en representació de tots els mutualistes de l’entitat, i d’acord amb el previst a l’article 24 els Estatuts Socials i a la Llei 10/2003 de 13 de juny.

L’acte tindrà lloc a la Rambleta del Pare Alegre, 2 de Terrassa, seu de La Rambla, serveis funeraris. Per a la celebració de l’esmentada reunió s’ha previst l’Ordre del Dia que tot seguit es transcriu, sens perjudici d’aquells altres assumptes que es considerin oportuns.

Ordre del dia

  1. Lectura de les actes de l’assemblea anterior.
  2. Informe del Sr. President.
  3. Lectura de l’informe anual de la Comissió de Control.
  4. Examen i aprovació, si escau, dels comptes anuals auditats de l’exercici 2018: Memòria, Balanç, Compte de Pèrdues i Guanys, estat de canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d’efectiu. Aprovació de l’Informe de Gestió.
  5. Aprovació, si escau, de la gestió de la Junta Directiva.
  6. Aprovació del resultat de l’exercici de 2018
  7. Aprovació del pressupost de l’any 2019
  8. Designació de tres assembleistes per aprovar i signar l’Acta de la reunió, conforme l’article 27 dels Estatuts.
  9. Assumptes diversos.

 

DRET D’INFORMACIÓ:

De conformitat amb l’establert en l’article 24 dels Estatuts – i art. 11. C) de la Llei 10/2003, de 13 de juny, la informació corresponent als assumptes a tractar, està a disposició dels assembleistes compromissaris a les oficines de l’entitat, Passeig Compte d’Egara 1, de Terrassa.