CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL

Benvolguts,

En la seva condició de compromissaris de la Previsió Terrassenca, Mutualitat de Previsió social a prima fixa, i d’acord amb el previst a l’article 24 els Estatuts Socials i a la Llei 10/2003 de 13 de juny, em plau comunicar-vos la convocatòria de la reunió de l’Assemblea General que tindrà lloc a les
19.00 hores (18.00h en primera convocatòria) del dia 2 de juny de 2022, a la Rambleta del Pare Alegre, 2, de Terrassa.
Per a la celebració de l’esmentada reunió s’ha previst l’Ordre del Dia adjunt, sens perjudici d’aquells altres assumptes que es considerin oportuns.